EVANGELISTENS MISJONSTJENESTE ÅRSMELDING FOR 2022

16.02.2023
Nedenfor kan du lese årsmeldingen til Evangelistens misjonstjeneste.

ÅRSMELDING FOR 2022

 

EVANGELISTENS MISJONSTJENESTE, org.nr. 977 148 642

Styret bestod av Rolf Martin Næss (styreleder), Kurt Urhaug (nestleder), Sigmund Måge, Anne Johanne Botterud, Kathrine Svendsen og Svein Løvdal (sistnevnte er daglig leder og styremedlem uten stemmerett).

Årsmøte ble avholdt 30. april. Årsmelding og regnskap for 2021 ble enstemmig godkjent.

Agder Team-revisjon AS ble gjenvalgt som revisor.

Vi har to samarbeidspartnere i India

Evangelistens Helping Hand (EHH). Er en humanitær organisasjon som driver diakonalt- og menighetsbyggende arbeide.

Daglig leder: Prasanth Halonen

Pastor: Prasanth Halonen og Juhani Halonen

Regnskapsfører: Armas Halonen

Leder for eldresenteret: Kishore Halonen

De har et styre bestående av 7 personer.

Faith Evangelical Mission (FEM). 

Er og en humanitær organisasjon som driver diakonalt- og menighetsbyggende arbeide.

Daglig leder: Juhani Halonen.

Pastor: Juhani Halonen.

De har et styre bestående av 7 personer.

Både EHH og FEM bruker RSM & Associates som revisor.

Under denne organisasjonen ligger barnehjem, menigheter, kirkebygg, ett helseteam og sy-kurs. Men utad snakker vi kun om EHH, dette for å forenkle organisasjonen.

EVANGELISERING OG MENIGHETSBYGGING (EHH, FEM)

Våre samarbeidspartnere har 295 pastorer, evangelister og bibelkvinner i sine nettverk. (fordelt på 145 i EHH og 150 i FEM). Vi støtter noen av disse, men flere og flere menigheter blir i stand til å lønne egen pastor.

EHH/FEM har ca 48000 medlemmer. Det er totalt 523 menighetsfelleskap. Av disse har ca. 153 menigheter sitt eget kirkebygg eller møtelokale. Resten har provisoriske bygg (ofte bestående av pilarer og palmeblader som gir beskyttelse mot solen). De andre menighetene samles i hjemmene eller i friluft.

Totalt ble 612 personer døpt og lagt til menighetene i løpet av 2022.

EHH og FEM har sitt virke i de fleste distrikter i delstatene Andhra Pradesh og Telangana, to delstater med om lag 85 mill. mennesker. Det er ønskelig at den lokale menighet tar økonomisk ansvar for sin egen pastor. Dette mener vi er et sunt prinsipp, derfor jobber vi for at dette skal kunne skje i fremtiden. Vi foretar altså en gradvis nedtrapping av støtten til pastorer/evangelister/bibelkvinner. Et annet moment er at takket være stor tilvekst er menighetene selv mer i stand til å dekke pastorlønn. I noen områder, som er ekstremt fattige, vil vi fortsatt støtte.

PASTORKONFERANSER

EHH/FEM hadde 25 pastorkonferanser i 2022.

BIBELSKOLER OG BIBELUNDERVISNING

Vi kunne i år starte med bibelskoler igjen. Dette ble i år holdt som ambulerende skoler.  Både FEM og EHH holdt hvert sitt halvårs kurs, med henholdsvis 25 og 30 studenter.

Det ble også avholdt to sommerleirer for barn via FEM. Den ene var en fire dagers i Krishnunipalem hvor det deltok 472 barn fra 5. til 8. juni. Den andre var en tre dagers i Dharmavaram hvor det deltok 256 barn fra 20. til 22. juni. På disse leirene lærer barna bibelhistorie, sang, kristen etikk og mye lek.

KIRKEBYGG.

I 2022 støttet vi tre kirkebygg via FEM. Ett av disse ble åpnet av Øyvind Aasen, som var nevø til Erna Lindal som hadde gitt penger til et av kirkebyggene.

 

OVERSIKT OVER DIAKONALT ARBEID:

KLINIKK/HELSETEAM (EHH)

De har kapasitet til å ta imot 50 pasienter pr. dag til poliklinisk behandling. Det er tre sykepleiere og to leger knyttet til klinikken. Klinikken gir gratis behandling for enkle helseplager. Større behandlinger blir henvist til det lokale sykehuset. Ideen med klinikken er å gi behandling til mennesker som ikke har råd til ordinært legebesøk. Det ble i 2022 behandlet totalt 6542 pasienter ved sykehuset. Klinikken har også ett ambulerende helseteam. Dette teamet besøker 10-12 landsbyer hver uke. Totalt 7269 pasienter fikk behandling via EHH sitt legeteam.

I tillegg kommer legeteamet til FEM som også besøker 10-12 landsbyer per uke. Dette legeteamet behandlet 9097 pasienter i 2022.

Dette er noe av det som erfaringsmessig gir aller størst helsegevinst i ekstremt fattige områder. Økt støtte til helsearbeidet gav mulighet for flere besøk til landsbyer som ikke har eget helsetilbud.

Abraham Prasad som leder barnehjemmet i Ginnepalli er utdannet lege, derfor ble det i 2022 åpnet et legekontor ved barnehjemmet, hvor folk fra omliggende landsbyer kan få komme dit for gratis legehjelp.

Medarbeidere drar med helsepersonell og medisinsk utstyr ut til landsbyer som ellers ikke har noe helsetilbud. Klinikken har en hovedsponsor fra Norge. Dette firmaet støttet med kr. 2 mil. i 2022.

SPEDALSK-ARBEIDET (EHH)

Dette består av et boligområde med 40 leiligheter og klinikk med tilbud om poliklinisk behandling av spedalske. Det er 38 personer som bor i disse leilighetene, 11 menn, 22 kvinner og 5 barn. Det er stort sett den eldre generasjon som er rammet av spedalskhet. I tillegg til de fastboende har spedalsk-sykehuset også behandlet 400 spedalsk syke med medisiner og mat gjennom 2022. Det ble og i 2022 bygd en stor mur for å forhindre flom samt hindre bosetting på deres område.

Det er Armas Halonen som er leder for dette arbeidet.

BARNEHJEM (FEM)

Våre tre barnehjem i Krishnunipalem, Dharmvaram og Ginnepalli har til sammen 170 barn, samme antall som i 2021. Her får barna kost, klær, losji og støtte til skolearbeidet. Vårt barnehjem i Ginnepalli, med beliggenhet i et vernet jungelområde, er et godt eksempel på at diakoni får menighetsplanting og evangelisk vekst som konsekvens. Her har vi bygget kirke, det er i dag en livskraftig forsamling på grunn av et kristent barnehjem på stedet.

Hvert av hjemmene har sin ledelse på selve stedet, det er Juhani Halonen som har øverste tilsyn for alle tre hjemmene – med god hjelp av kona, Suhasini. Det er Abraham Prasad som har det daglige ansvaret for Ginnepalli. Og Pastor Joshua har ansvaret for barna i Dharmavaram. Barnehjemmene består av foreldreløse barn, barn med syke foreldre og barn fra ekstremt fattige hjem som ikke har mulighet til å brødfø sine barn og gi dem utdannelse. Mange av disse barna kunne lett uten hjelp havnet på gata som tiggere og prostituerte.

ELDREOMSORG (EHH)

Det er 21 fastboende på eldresenteret, fordelt på 16 kvinner og 5 menn. Det ble tidligere gitt dagtilbud til bortimot 100 brukere som fikk mat og hjelp på forskjellige måter. Ansvarlig er Kishore og Sunita Halonen. Det er flott å høre og å se hvor glade disse eldre er for den flotte omsorgen de får på hjemmet.

YRKESOPPLÆRING

Dette er et prosjekt som er til stor hjelp for mange fattige. Det konsentrerer seg om grunnleggende sy-opplæring for unge jenter og enker. Dette er ofte inngangsbilletten til økonomisk selvstendiggjøring for mange kvinner. Deres bidrag til familieinntekten kan bli avgjørende i landsbyenes India, der det ennå er slik at du går til en syerske eller skredderen for å få laget dine klær. I flere omganger har vi utdelt symaskiner til de uteksaminerte. Alle som mottar symaskin, må først ha bestått eksamen. Vi hører også kvinner som med dette kursbeviset kan få jobb i industrien hvor de da får jobb som syersker. For kr. 1200,- kan vi sponse kvinner med et seks måneders sy-kurs og en tjenlig” tråmaskin” (uavhengig av elektrisitet), som kan gi inntekt og overlevelsesgrunnlag for en familie. Strømsituasjonen i India er svært ustabil, så det er en dyd av nødvendighet med” tråmaskiner”. Disse fungerer under alle forhold! Vi har distribuert 228 symaskiner i 2022.

Det ble i 2022 startet opp flere sy-kurs. Pr. 31.12. var det totalt 10 sy-kurs som pågikk, noe som vil resultere i mange nye symaskiner i 2023. Alle symaskiner blir nummererte slik at en har oversikt over hvor hver maskin befinner seg og hvem som står som eier av maskinen.

MATPROGRAM

FEM har videreført matutdelingen. Hver dag klokken 12.00 deles det fra Krishnunipalem ut lunsj til 150 personer som ikke selv er i stand til å skaffe seg mat.

JORDBRUKSPROSJEKTET

Vi har nå til sammen rundt 13 dekar jordbruksområder. Her dyrkes det 5-6 forskjellige sorter grønnsaker, både til bruk i egne rekker, men også for å kunne gi bort til de mest fattige. Målet er at dette prosjektet etter hvert skal bli et selvbærende prosjekt. De ønsker å kunne levere til andre utsalgssteder, men vil også fortsatt ha til eget bruk i sine prosjekter. I 2022 høstet de 8,5 tonn med grønnsaker og 10 tonn med ris. De har og en liten fiskedam på området hvor de har oppdrett av fisk.

Det ble kjøpt inn en traktor som er til stor hjelp på åkrene.

Kishore Halonen som har ansvaret for dette, ønsker på sikt å kunne få til ti års leiekontrakter på åkeren. Dette gjør det mer forutsigbart, en kan òg satse mer på området. Kontraktene nå går kun på ett år av gangen. Dette vil komme på plass i første del av 2023.

Vi har også begynt et lite opplæringsprosjekt hvor vi lærer ungdommer og andre til å kunne produsere sin egen mat slik at familier kan bli selvhjulpne på grønnsaker. Grønnsaker er som kjent en stor del av maten som blir spist i India. Det er Sunita Halonen, kona til Kishore, som tar hånd om denne opplæringen. Rundt 200 mennesker har deltatt så langt på dette

 Dette vil og i 2023 gå inn som en del av pensumet for sy-kursene.

TALLERKENPRODUKSJON

Noe annet som FEM har startet opp med er tallerkenproduksjon.

Dette prosjektet viste det seg var vanskelig å holde lønnsomt. Maskinen blir nå lånt ut til en familie som prøver å få lønnsomhet ut av dette prosjektet.

FCRA.

FCRA er - Foreign Contribution Regulation Act - en myndighetsbestemt lisens for å få tillatelse til å motta penger fra utlandet.

Her er det fortsatt kun FEM som har sin FCRA. EHH får sine penger via en annen organisasjon kalt New United Gospel Ministries. Disse tar 2% av overførsel for å gjøre denne jobben.

VANNPROSJEKT.

Vi sponset 11 brønner i 2022. 7 av disse ble bort mens vi var der i november. Det var Gunnar Solås og Øyvind Dovland som var med på dette. 10 av brønnene ble det montert håndpumper på. Mens den siste skal ha renseanlegg.

KJØRESKOLE

Da vi var på besøk i november åpnet vi en kjøreskole for menn. Det er blitt slik i India at for å kunne kjøre bil må en nå ha bestått en kjøreprøve. Det sies det er mange muligheter for jobb for de som har et sertifikat. Derfor ser vi på dette prosjektet som et verdifullt prosjekt opp mot unge menn uten noen annen formell utdannelse. De første elevene starter opp januar 2023.

ØKONOMI

Gaveinntektene har vært kr. 2.2, - millioner. Vi fikk og inn momskompensasjon med kr. 377 494,-. Vi hadde 519 givere fra bladet Evangelisten.

Vi er takknemlig for dere som står sammen med oss i dette viktige arbeide!

Et fullstendig regnskap er tilgjengelig på forespørsel.

HJEMMEARBEIDET

Vi har hatt fire styremøter i 2022. Arbeidet i Norge har bestått av at Allan Neset har skrevet artikler til bladet Evangelisten og Asias Millioner. Roald Føreland, Svein Løvdal og Allan Neset har alle også hatt møter med fokus på arbeidet i India. Vi kunne i 2022 igjen arrangere gruppe reise til India. I november var totalt 11 stykker med på denne turen. Det har i 2022 vært holdt Skype-møter med både EHH og FEM ca. en gang i måneden. Dette har fungert greit, og vært til god hjelp for begge parter.

Tore Svendsen har ført regnskapet vederlagsfritt. Dette er til stor velsignelse for misjonen. Tore gjør et utmerket arbeid.

Powered by Cornerstone